Adatvédelmi tájékoztatás

Az Operis Kft. (székhely:6640 Csongrád, Szent Rókus tér 2b., cégjegyzékszám: 06-09-026729, adószám: 11052692-2-06, telefonszám: 30/121-2959, e-mail: info@operisvarga.hu, képviseli: Horváth-Varga Lóránt ügyvezető és Varga Júlia ügyvezető), mint Adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: Érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Cégünk külön szabályzatban kezeli a szolgálatással kapcsolatos adatkezelést (tanácsadás, tervezést), és a termékek (faház és fatermékek) értékesítésével kapcsolatos adatkezelést. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. Továbbá jelen Tájékoztató az Operis Kft. tanácsadás és tervezés tevékenységi köréhez kapcsolódó adatkezelést szabályozza. A Tájékoztató teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a www.operisvarga.hu oldalon, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, a 6640 Csongrád, Szent Rókus tér 2b. szám alatt.

Kik az érintettek?

Az Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a Munkatársak, az Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, a kamerarendszer által megfigyelt terültre belépők, benn tartózkodók.

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Egyszeri információ kérése

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:
Név – azonosítás
Telefonszám – kapcsolattartás
E-mail cím – kapcsolattartás
Kérdés/kérés tartalma - válaszadás
Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Ajánlatkérés

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:
Név – azonosítás
Telefonszám – kapcsolattartás
E-mail cím – kapcsolattartás
Kérdés/kérés tartalma - válaszadás
Kiválasztott szolgáltatás megjelölése - ajánlatadás
Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

Panaszkezelés

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997. évi CLV. tv.) alapján kötelező.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

A kezelt adatok köre és célja:
Panasz azonosítója – azonosítás
Név – azonosítás
Panasz beérkezésének időpontja – azonosítás
Telefonszám - kapcsolattartás
A hívás időpontja – azonosítás
A beszélgetés során megadott személyes adatok – azonosítás
Számlázási/levelezési cím – kapcsolattartás
Panaszolt termék/szolgáltatás – panasz kivizsgálása
Csatolt dokumentumok – panasz kivizsgálása
Panasz oka – panasz kivizsgálása
Maga a panasz – panasz kivizsgálása

Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bekezdése alapján, kötelezően.

Számlázás

A számlázáshoz szükséges adatok bekérése a 2000 évi C. tv. (Sztv.) 165§-166. §, 169. § alapján történik.

Az érintettek köre: minden, az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő természetes személy, egyéni vállalkozó, vállalat/szervezet, akinek részére az Adatkezelő számlát állít ki.

A kezelt adatok köre és célja:
Természetes személyeknél:
Név – számla kiállítási kötelezettség teljesítése
Lakcím – számla kiállítási kötelezettség teljesítése
Adóazonosító jel – számla kiállítási kötelezettség teljesítése
Jogi személy esetén:
Név – számla kiállítási kötelezettség teljesítése
Cím – számla kiállítási kötelezettség teljesítése
Adószám – számla kiállítási kötelezettség teljesítése

A számlázáshoz tartozó adatkezelés célja az Szvt. törvényben előírt számla kiállítási kötelezettség teljesítése. A számla a NAV rendszerébe kerül továbbításra.

Adatkezelés időtartama: 8 évig.

Pénztári bizonylatok elkészítéséhez kapcsolódó adatkezelés

A számlázáshoz szükséges adatok bekérése a 2000 évi C. tv. (Sztv.) 165§-166. §, 169. § alapján történik.

Az érintettek köre: az Adatkezelő pénztárába be- és kifizető magánszemélyek és jogi személyek.

A kezelt adatok köre és célja:
Természetes személyeknél:
Név – bizonylat kiállítási kötelezettség teljesítése
Lakcím – bizonylat kiállítási kötelezettség teljesítése
Adóazonosító jel – bizonylat kiállítási kötelezettség teljesítése
Jogi személy esetén:
Név – bizonylat kiállítási kötelezettség teljesítése
Cím – bizonylat kiállítási kötelezettség teljesítése
Adószám – bizonylat kiállítási kötelezettség teljesítése

A pénztári bizonylatok elkészítéséhez tartozó adatkezelés célja az Szvt. törvényben előírt bizonylat kiállítási kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama: 8 évig.

Önéletrajzok kezelése

Az önéletrajzok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett állásokra pályázatot nyújt be.

A kezelt adatok köre és célja:
Név – azonosítás
Telefonszám – kapcsolattartás
E-mail cím – kapcsolattartás
Lakcím – kapcsolattartás
Szakmai tapasztalat – pályázati elbírálás
Végzettségek – pályázati elbírálás

Az önéletrajzok kezelésének célja, a nyitott pozíciókra megfelelő végzettséggel vagy tapasztalattal rendelkező munkavállalók kiválasztása és alkalmazása.

Hírlevél és DM levél küldése

A hírlevél vagy DM levél kiküldéséhez kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelőnél a szolgáltatásra feliratkozik.

Kezelt adatok köre és célja:
Név – azonosítás
E-mail cím – kapcsolattartás

Az adatkezelés célja az érintett számára hírlevelek és DM üzenetek eljuttatása.

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozás).

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik, ha az Adatkezelő Munkatársat foglalkoztat. Amennyiben Munkatársat nem foglalkoztat, úgy az Adatkezelő képviselője kezeli az adatokat.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

Milyen jogaim vannak?

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (röviden: Info tv)., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (röviden: GDPR) alapján az érintett jogai a következők:

 • a tájékoztatás joga,
 • a helyesbítés joga,
 • a törléshez való jog,
 • az „elfeledtetéshez való jog”,
 • az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • bírósághoz fordulás joga,
 • hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@operisvarga.com e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Web: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: +36 (1) 457 7100
Fax: +36 (1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy

 • a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok és az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata szerint végzi,
 • fenntartja a jogot a Tájékoztatónak, az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására.

2021. 01. 26.